Skip to main content

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Osoite: 77700, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Muut yhteystiedot: 09 231 999, info@omnia.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Outi Huvinen
Käyntiosoite: Kirkkokatu 16 A, 02770 Espoo
Postiosoite: PL 77711, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Muut yhteystiedot: kauppa@omnia.fi

3. Tietosuojavastaava

Riina Kirilova, Palvelupäällikkö
0406765560
Riina.Kirilova@omnia.fi

4. Rekisterin nimi

Omnian verkkokaupan asiakas- ja ylläpitorekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan asiakkuuden ylläpitäminen, koulutusmyynti ja opintoihin ilmoittautuminen

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely edellyttää laista löytyvää käsittelyperustetta. Tässä rekisterissä henkilötietojen käsittelyperusteena on: sopimus.

7. Rekisteröityjen ryhmät

Asiakkaat, verkkokaupan ylläpitäjät

8. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat

Asiakkaan antamat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot 
 • henkilötunnus 
 • koulutustausta (Espoon työväenopiston kurssit) 
 • työtilanne (Espoon työväenopiston kurssit) 
 • äidinkieli 
 • kansalaisuus 
 • turvakielto 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kun on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on muu lainmukainen peruste. Kirjanpidon ja verkkokaupan hallinnan kannalta tiedot säilytetään tilikauden loppuun saakka, maksimissaan 18 kk.

Verkkokaupan ylläpitäjät

 • nimi sekä käyttäjänimi 
 • sähköposti 
 • rooli järjestelmän hallinnassa 
 • ensimmäisen kirjautumisen ajankohta  
 • viimeisimmän kirjautumisen ajankohta 

Tiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö toimii päivittäjänä.

9. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät ja/tai muut välineet

Omnian verkkokauppa

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse eli asiakkaat ja ylläpitäjät

11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Omnian opiskelijahallintorekisteri, taloushallintojärjestelmä laskunkäsittelyssä, verkkomaksuvälittäjä verkkomaksuissa

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käyttämään ainoastaan tehtävään nimetyt Omnian ja verkkokaupan toimittajan edustajat.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Lomakkeet henkilötietojen tarkastamiseen sekä oikaisemiseen ja poistamiseen löytyvät Omnian www-sivuilta www.omnia.fi.

15. Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

16. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.